Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fölster, Hermele och ironi i text | Main | Räntefria lån hos JAK-banken? »
tisdag
sep232008

Skatt och stöld

Är det verkligen så att all PR är bra PR? Ser hos Dennis att MUF polisanmäler Thomas Östros för förberedelse till grov stöld (japp, de syftar på planerade skattehöjningar). Men, som Dennis skriver:
Vän av ordning undrar varför gränsen för stöldgår vid den beskattning som den borgerliga alliansen råkarvilja ta ut.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.