Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Fölster, Hermele och ironi i text | Main | Räntefria lån hos JAK-banken? »
tisdag
sep232008

Skatt och stöld

Är det verkligen så att all PR är bra PR? Ser hos Dennis att MUF polisanmäler Thomas Östros för förberedelse till grov stöld (japp, de syftar på planerade skattehöjningar). Men, som Dennis skriver:
Vän av ordning undrar varför gränsen för stöldgår vid den beskattning som den borgerliga alliansen råkarvilja ta ut.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.