Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Crowdsourcing: Hur avskaffar man värnskatten utan att inkomstklyftorna ökar? | Main | Man får vad man betalar för »
tisdag
jan132009

När vänder det?

Kommer det att bli finanspolitiska stimulanser som tar Sverige ur krisen? Förmodligen inte. Tyler Cowen menar att empirin är tydlig: Finanspolitiska stimulanspaket har i regel inte fungerat, och de exempel som nämns (New Deal, Hitlers expansion och 2a världskriget) är knappast relevanta idag.

VOX är man mer teoretisk, och menar att det kan fungera - under rätt omständigheter:

The message from our diagram is unequivocal. The response of consumption is positive for the ‘right mix’ of accommodative monetary policy and financing by spending cuts in thefuture, but negative either when spending is entirely financed through higher taxes [...], or when the monetary reaction is non-accommodating

Vad betyder detta för Sveriges del? Fundamentalt är Sveriges situation ganska stabil, och vi kan tillåta viss stimulans utan skattehöjningar/besparingar.

Samtidigt spelar psykologi en enorm roll: Folk är begripligt försiktiga eftersom omvärlden bjöd på en rad obehagliga överraskningar förra året. Det vänder när de flesta börjar tro att det är slut på obehagliga överraskningar.

Då finns det å andra sidan grund för en rejäl återhämtning: Fallande inflation, fallande räntor och ytterligare skattesänkningar betyder nämligen att alla som fortfarande har ett jobb (och det är trots allt de flesta) kommer att ha rejält mer konsumtionsutrymme 2009 än de hade 2008. Och då var vi ändå inte direkt fattiga 2008...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Krugman skriver ju allt som oftast om hur penningpolitiken blir maktlös när räntan slår i golvet. Om även finanspolitiken är dömd att misslyckas, vilka medel står då till förfogande för politiker med ambitionen att mildra finanskrisen? En propagandakampanj för att påverka framtidstron?

16 jan | Unregistered CommenterMartin

Konsumtionsutrymme kanske. Men det betyder ju inte att konsumtionen ökar, snarare sparandet. Många som fortfarande har arbete riskerar att bli arbetslösa och det finns nog en ganska utbredd oro inför framtiden. Man väntar nog med att spendera och investera tills det blir goda tider.

30 mar | Unregistered Commenterhacke

@hacke

Korrekt. Det är mycket psykologi och förtroende i konjunkturen, som det brukar heta. Noterade att Stefan de Vylder - av alla - hade kloka invändingar mot Paul Krugmans synnerligen offensiva utgiftsstrategi för att vända krisen i SVT häromdagen:

i ett läge då USA går mot ett budegtunderskott på 14 procent är det inte självklart att ytterligare ofinansierade utgiftsökningar skapar det förtroende som behövs för att vända krisen.

Ett understatement utan like.

31 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.