Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Första recensionen av DKV 2.0 | Main | När vänder det? »
onsdag
jan142009

Crowdsourcing: Hur avskaffar man värnskatten utan att inkomstklyftorna ökar?

Bollar upp följande fråga till allmän diskussion: Antag att man vill skaffa den så kallade värnskatten, dvs de extra 5 procent i statlig inkomstskatt som betalas på inkomster över 495 000 kr.

Orsaken är såklart att höga marginalskatter orsakar onödigt stora snedvridningar, i synnerhet i relation till de - i värnskattens fall - mycket blygsamma skatteintäkterna (cirka 5 miljarder).

Krux: Trots att ganska få tjänar mer än en halv miljon, gäller det exempelvis de flesta m-politiker på riksnivå. Det ser inte så bra ut när kvällspressen drar igång sin sedvanligt ytliga politiska bevakning.

Således: Ska värnskatten slopas, måste det kombineras med andra förslag så att helheten blir fördelningspolitiskt hållbar i den svenska debatten.

Hur åstadkomma detta? Några galna idéer hittills:

  1. Sänkt kulturstöd?
  2. Införandet av terminsavgifter vid universitet och högskolor?
  3. Återinförd punktskatt på båtar (tack Nils!)
  4. Sänkt grundavdrag för rika?

Själv lutar jag åt förslag 4. Kunde man införa ett förhöjt grundavdrag i låga inkomstlägen av fördelningspolitiska skäl (vilket skedde vid 1990 års skattereform), kan man väl sänka det för rika? Det skulle dessutom kunna innebära att inkomsteffekten av skattesänkningen motverkas, så att vi får en större arbetsutbudseffekt!

(Ja, jag vet att detta i så fall försämrar ökar inkomstspridningen, men kvällspressen göra aldrig dynamiska analyser, så det är lugnt.)


Här bollar jag över till er. Fler idéer?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Vad menar du med att inkomstspridningen försämras? Det är i mina ögon väl socialistiskt och lite ytligt att ha en normativ åsikt om inkomstspridningen som sådan.

14 jan | Unregistered CommenterDr And

I den mån det inte var uppenbart av kontexten menar jag "försämrar inkomstspridningen i den bemärkelsen att folk som gillar jämn inkomstspridning kan bromsa reformer med argumentet att de ökar inkomstklyftorna".

Men, visst point taken, jag ändrar den socialistiska formuleringen...

14 jan | Unregistered Commenterbergh

Ett annat alternativ är att påpeka att politiker inte alls betalar skatt på sin lön, då de är statsanställda. Fast m-politiker kanske har extraknäck/annan karriär i större utsträckning?

15 jan | Unregistered CommenterTomas

Sänk budgetöverskottsmålet med motsvarande andel. Eller var det för enkelt? Jag har för mig att Göran Persson (med all rätt) kallade någon miljard hit eller dit för felräkningspengar; det finns säkerligen nog fett i budgeten för att trimma bort ynka fem miljarder. Att tillföra ytterligare komplikationer och marginaleffekter i hur skatten beräknas låter för teknokratiskt.

(Mitt favoritförslag för finansiering är egentligen att börja med att lägga ner AMS, som bara är bortkastade pengar. Men det kanske missuppfattas av väljarna.)

Att ta bort värnskatten borde också verka tillfälligt dämpande på lönekraven hos tillräckligt högavlönade. Till ginikoefficientens väl? För ett jämlikare samhälle?

(Apropå vår svenska tillbedjan av gini, brist på inkomstklyftor påvisar också att intellektuellt kapital inte ger avkastning i Sverige. Fast vi ska ju ha ett kunskapssamhälle ändå, av någon anledning; för att billigt bekämpa ungdomsarbetslösheten, gissar jag.)

18 jan | Unregistered CommenterTom

Tomas,

Möjligtvis borde statsanställda inte betala statlig inkomstskatt. Men det blir helt snett om statsanställda slipper betala kommunal inkomstskatt.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.