Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Ny "stoppa matchen"-debatt? | Main | Crowdsourcing: Hur avskaffar man värnskatten utan att inkomstklyftorna ökar? »
onsdag
jan142009

Första recensionen av DKV 2.0

...står Jonatan Forsberg för.

Min blygsamhet tillåter inga citat, men hans åsikter om min bok ter sig grundade i gott omdöme :-)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.