Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer om varvsstödet | Main | Önskas: förbättring av den sociala webben »
torsdag
jan292009

Den helfestliga SFI-undervisningen i Sverige

Uppsnappat från Eva: Skolporten.com skriver om Jörgen Mattlars avhandling: Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)
Övningarna till texten består av att bådelyssna, läsa och uttala meningar och ord. På cd:n upprepas meningar som”Nalin gick tidigt med i SSU” och i en av talövningarna ska elevernalära sig säga ”socialdemokratiska ungdomsförbundet”. I boken nämns ingaandra politiska partier.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Genialt! Då förstår jag varför SFI omhuldas så på vänsterkanten. Tidigare trodde jag att det bara berodde på att LO-lobbyn var rädd för att "de tar våra jobb", men nu klarnar det...

30 jan | Unregistered CommenterCamilla

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.