Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Kan någon beskriva Rosengård korrekt? | Main | Den helfestliga SFI-undervisningen i Sverige »
fredag
jan302009

Mer om varvsstödet

Min gedigne ratio-kollega Henrik Lindberg har luskat fram vilka fp-ledamöter det var som genom att rösta med s såg till att Landskrona fick behålla sin olönsamma båttillverkning ytterligare några år på 80-talet.

Gissa var de kom ifrån...

Svaret finns i kommentarstråden här

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.