Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Intressant om ESS i Lund | Main | Mer om varvsstödet »
fredag
jan302009

Kan någon beskriva Rosengård korrekt?

Till alla som förfasades över läget i Rosengård maa larmrapporten på Brännpunkt nyligen: Rapporten sågas på tre platser i dagens sydsvenskan:

Källmaterialet förstört - kritisk granskning av rapportens slutsatser omöjlig

Bygger på andrahandskällor och skulle inte ens få godkänt som B-uppsats, hävdar Leif Stenberg, docent i islamologi vid Lunds universitet.

...samt en syrlig kommentar av kulturchefen Rakel Chukri

Varför ägnar man sig då åt en avancerad form av visklek som resulterar i att Rosengård beskrivs som ett potentiellt svenskt terroristläger? För att Rosengård är en så stark symbol att tyngre bevisning inte anses behövas.

Ett tänkbart alternativ till regeringens beställningsutredning:

Det slår mig att jag för några år sedan läste en bok om Rosengård, skriven av Tove Lifvendal, dåvarande MUF-ordförande. Tove bodde faktiskt på Rosengård några veckor, och trots att många spydde galla över detta var boken inte så dum, om jag minns rätt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

2003 disputerade Aje Carlbom (http://www.mah.se/templates/Page____28804.aspx) på en avhandling om Rosengård. Avhandlingen verkar delvis behandla ungefär det problemkomplex som nu är aktuellt. Finns att laddar ner på webadressen. Har ej läst så det blir bara ett litteraturtips. Apropå Tove så bodde han tre år i Rosengård medan han skrev avhandlingen.

30 jan | Unregistered CommenterDan Munter

Men heter det "på" eller "i" Rosengård: Andreas och Dan nyttjar olika prepositioner. (Vilket påminner mig om att vissa säger "på" Djursholm, medan andra säger "i" Djursholm, apropå områden med avvikande socioekonomisk karaktär.)

Jag tyckte inte heller att Toves bok var så dum, vill minnas att den nyanserade mediabilden av Rosengård ganska så ordentligt.

30 jan | Unregistered CommenterDennis

I Malmö bor man på Rosengård, på Bellvue och på gamla väster. Däremot bor man i Rörsjöstan, i Oxie eller i västra hamnen.

Eftersom jag är född och uppvuxen i Malmö behövs inga argument, så är det bara :-)

30 jan | Registered Commenterbergh

Rapporten om det kriminella rosengård är inte överdriven på något sett.

Mem så fort sanningen om invandrarna på Rosengård kommer fram finns det någon åsiktsnazist som ska tysta ner sanningen.

30 jan | Unregistered CommenterMagnus

Magnus, att du inte får något gehör för ditt tal om "sanningen om invandrarna" beror nog inte på att någon vill tysta dig, utan på att ingen vill lyssna på dig, vilket inte är samma sak.

Ranstorp bemöter kritiken på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/01/asiktspoliserna-i-lund

2 feb | Unregistered Commenteraa

Ur deras försvar:

"Det är fel att förstöra källmaterial från undersökningen då dessa ska underställas andra forskares kritiska granskning." Ja, detta kan för det första stämma om det vore en doktorsavhandling, traditionellt forskningsprojekt eller artikel i en vetenskaplig tidskrift som ska ligga till grund för vetenskaplig meritering, men vi har här ett annat tillämpat forskningsuppdrag med regeringen - inte forskarsamhället - som beställare.

2 feb | Unregistered Commenterbergh
Some time before, I really needed to buy a building for my corporation but I did not have enough cash and could not order something. Thank God my friend adviced to get the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/home-loans">home loans</a> at creditors. Thence, I acted that and used to be satisfied with my commercial loan.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.