Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« "på Sida lärde jag mig allt jag behövde kunna för det nya jobbet." | Main | Kan någon beskriva Rosengård korrekt? »
fredag
jan302009

Intressant om ESS i Lund

mothugg skrev Johan tidgare om hur GP rapporterade okritiskt rapporterade om Ostindiefararen (här och här).

Nu skriver Olof Hallonsten läsvärt om hur Sydsvenskan gör något liknande rörande ESS-anläggningen.

Mönster: Lokalpress blir entusiatisk över kostsamt projekt som sätter den egna orten på kartan och glömmer bort sin roll som kritisk granskare. Det finns nog fler exempel.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.