Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Powerpoints från helgens CUF-kurs | Main | Miljöpartiet inte så dumt ändå? »
lördag
okt172009

Om bokdigitalisering och författares drivkrafter

DNs huvudledare idag om Googles bokdigitalisering är inget vidare. Läs Nicklas Lundblad istället. Hans poänger, fritt tolkade av mig: 

1. När google tillgängliggör böcker som redan är public domain, skapas knappast någon konflikt.

2. För böcker där upphovsrättskonflikter kan finnas, är Googles avtal i många avseenden bättre än exempelvis Bonniers eboksavtal.

3. Om författare drivs främst av viljan att bli läst snarare än av viljan att tjäna pengar, så torde Googles projekt snarast öka skrivandet. Men DN skriver:

Google påminner om en bonde som med stor skicklighet och energi tar in årets skörd men struntar i att skaffa utsäde till nästa år.

Som om incitamenten för bokskrivande försvinner, när böckerna kan läsas av många. 

Men hur ska författare försörja sig? Pja, uppenbarligen är google beredd att betala en liten slant. Men även om så inte vore fallet, är situationen inte helt olik vilken strukturförändring som helst:

Ny teknik gör att utbudet av texter ökar och priset faller. Men när något blir billigare och mer tillgängligt, leder det till försörjningsproblem endast för den extremt fantasilösa.

Om själva texten faller i pris, kommer folk nämligen att vilja lägga mer pengar på något annat: Layout, föreläsningar, informationssållning eller något ditåt. (Eller inte alls ditåt, jag är inte framtidskonsult).

En sak är säker: Strategin att på olika sätt motverka de teknologiskt drivna förändringarna, så att utbudet begränsas och prisfallet undviks, kanske möjliggör för några få att försörja sig på det gamla sättet aningen längre. Men det är ingen vinnarstrategi i längden.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.