Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Årets julklapp: En rapport om fairtrade!? | Main | Gjorde regeln om tre poäng för vinst fotbollen mer spännande? »
söndag
nov152009

Hur frivilligt är det att betala skatt i Sverige?

"Trots sina statliga regleringar och sin välfärdsstat och höga skatter, är den svenska ekonomin friare än många andra i världen [...] Jag tror också att hela arrangemanget, med skatter och allt, inte är mindre frivilligt (och förmodligen mer frivilligt) än mycket av det vi gör i USA"
Amerikanska ekonomen Tyler Cowen om Sverige i Neo. Kul att han går så långt och t o m diskuterar graden av frivillighet i de olika systemen.

Det påminner mig om när jag en gång talade för frihetsfronten och påstod att det det i viss bemärkelse är frivilligt att betala skatt i Sverige: Den som bara vill finnas till, krävs inte på någon statlig existenslicens eller dylikt. Det står var och en fritt att sova under en gran (men allemansrätten kräver att man flyttar varje natt), och leva på bär och fisk och frukt.

Det jag undrar över är hur långt man kan gå: Får man bygga sig en trädkoja, om man undviker att spika i trädet? Kan man grilla sig en hare om den dödas under lagliga former?

Vilka lagar blir de första man skulle komma i konflikt med om man försöker göra en opt-out från det svenska samhället? Och har Tyler rätt: Är Sverige i den här bemärkelsen mer fritt än USA?


Kosher för en nyliberal?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Bra fråga. Jag är nyfiken på eventuella insatta svar som ges...
15 nov | Unregistered CommenterMarcus
Om du vill komma i kontakt med människor som i varierande grad lever off the grid så rekommenderar jag alternativ.nu och den tillhörande pappertidningen Åter.

Ett praktiskt problem är till exempel att övertyga kommunen om att man inte genererar sopor och därigenom slippa sophämtningsavgift.
15 nov | Unregistered CommenterNoa
Mycket festlig sajt, Noa - tack för tipset. Sopor alltså, det tänkte jag inte på...
18 nov | Registered Commenterbergh
Skulle nog formulera den grad av frihet som finns i ett skattesystem på följande: Vill man bo i ett land och arbeta samtidigt som man rättar sig efter lagen kan man bara flytta därifrån om man inte gillar skattesatserna. Vi vet att dessa i Sverige är relativt höga i ett globalt perspektiv och kan lämna landet på basis av detta.

Det vi ser i USA i form av krisåtgärder på senare tid är kanske inte mer än våra sk "automatiska stabilisatorer" men betydligt mer oförutsägbara då de sker genom politiska beslut anpassade till situationen. Cowens ofrivillighet kan därmed uppstå då han trodde att han lever i ett land där man inte gör på detta viset.
/Lotta
18 nov | Unregistered CommenterLotta
Smart Lotta!
18 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.