Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Arbetarrörelsens tankesmedja visar upp sig | Main | Mer biståndsdebatt »
söndag
dec132009

Afrikanska tvillingar

Köpkraft i Elfenbenskusten & Mauritius, samt i Zambia & Botswana 1960-2004:

Enligt Spence-utredningens slutrapport, (appendix), hade länderna initialt jämförbara villkor, men utfallen blev väldigt annolunda pga politiska beslut. Hmmm... 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Det är i och för sig strunt att Elfenbenskusten och Mauritius skulle ha exakt samma förutsättningar. Mauritius består till och börja med av 70% indier med indisk kultur.

Botswanas diamanter behöver bara delas på 1.5 miljoner människor, och är därmed priviligerad på ett sätt som Zambia inte är.
14 dec | Unregistered CommenterTino
Spence-rapporten är extra intressant ur ett svenskt perspektiv, eftersom Carin Jämtin var med i kommissionen och har skrivit under rapporten. När hon var biståndsminister skrev Sida följande i ett centralt styrdokument:

"De flesta utvecklingsländerna har hittills haft föga nytta vare sig av den ökade internationella handeln eller av ökningarna i investeringar och kapital och inte heller av de stora framstegen inom informationsteknologin."

Men i Spencerapporten står följande:

"The number of people living in high-growth environments or in countries with OECD per capita income levels has increased in the past 30 years by a factor of four, from 1 billion to about 4 billion. Growth has accelerated in the global economy and in an even wider set of developing countries. There is, perhaps for the first time in history, a reasonable chance of transforming the quality of life and creative opportunities for the vast majority of humanity."

Undrar vad som är orsaken till skillnaden i formuleringarna?

Så här står det för övrigt också i Spencerapporten:

"Growth is not an end in itself. But it makes it possible to achieve other important objectives of individuals and societies. It can spare people en masse from poverty and drudgery. Nothing else ever has."

Det vore kul att få Jämtins kommentar på det stycket.
Kloka synpunkter (Jämtin-citatet möjligen undantaget).
14 dec | Unregistered Commenterbergh
Vet inte om min poäng gick hem, men den rapporten hon skrev under var seriös, och sa således emot mycket av det som kommer ut från svensk biståndsindustri. Det konstiga är varför Jämtin när hon deltar i internationella sammanhang som Kommissionen skriver under sådana dokument, medan hon här hemma styr en politik och en myndighet som hävdar motsatsen.
Var lugn, din poäng gick fram. Var skrev hon denna stollighet?
15 dec | Unregistered Commenterbergh
Det var inte Jämtin, utan Sida, i detta styrdokument: http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Publikationer/Visa-publikation/?iframesrc=http://www2.sida.se/sida/jsp/sida.jsp%3Fd=118%26a=1490. s. 17. Dokumentet är för övrigt ett ypperligt exempel på den intellektuella, konceptuella och ideologiska bubbla denna värld lever i.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.