Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Counterfactual-metodfelet på väg bort i välfärdsstatsforskningen? | Main | Lite ytterligare debatt om Fairtrade och stordrift »
lördag
dec052009

Två lästips i december

Har upptäckt Jenny Maria Nilsson. Är man kulturskribent i HD, klarar av att skriva kritiskt och uppskattande på samma gång om Johan Norberg, tankeväckande om hud och dessutom tar fantastiska bilder på skånsk natur, åker man högt upp på min läslista.

Vidare: Mothugg.se har fått upp ångan på bloggen igen. Med besked. De som vill fortsätta debatten om pangloss och ior-liberalism, har nu ett välskrivet inlägg med vidhängande diskussionstråd att gosa med. Själv njöt jag nyligen av betraktelsen kring kantinen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.