Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Två lästips i december | Main | Sverigedemokraternas framgångar beror inte på ökad främlingsfientlighet »
torsdag
dec032009

Lite ytterligare debatt om Fairtrade och stordrift

Invändning av Helena Markstedt, generalsekreterare Rättvisemärkt. Svar av mig.

Sammanfattning: Markstedt skriver "Kriterierna och certifieringen bidrar ofta till den storskalighet som Andreas Bergh efterlyser". Jag undrar vad hon menar med "ofta".

För den som fortfarande undrar hur det med Fairtrades inställning till storskalighet i jordbruket (och för den som vill läsa ännu mer om fairtrade) rekommenderas Sven Tengstams uppsats i frågan.

Uppsatsen är gammal (1997) så förhoppningsvis har en del saker ändrats. Då tänker jag exempelvis på följande krav på producenter av rättvisemärkt kaffe:

"Majoriteten av medlemmarna i producentorganisationen skall vara småbönder, dvs är inte strukturellt beroende av inhyrd arbetskraft." (ur avsnitt 3.6)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.