Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Skulle Nadal ha fått mer än Williams? | Main | Lösryckta anteckningar från en heldagskonferens om socialförsäkringar, skatter och globalisering. »
tisdag
feb102009

DN kultur - vad menas?

I senaste NEO finns ett antal intressanta artiklar om finanskrisen. DN-kultur invände igår (naturligtvis endast i papperstidningen)

Ingenstans i Neo ställs frågan vad den till sin natur fosterlandslösa marknaden gör med människor eller vad som händer med kulturen när allting taxeras efter börskurs, när människors främsta strävan är att ha en flott bil eller ett hus att skryta med, när den fritt flödande materialismen lösgjort henne från varje transcendent ordning.

Invändningen är ett imponerande försök att konstruera en kommentar som uteslutande kombinerar det fullständigt obegripliga med det uppenbart felaktiga. En text värdig ingen annan kultursida än DNs.

Författaren Per Landin når dock inte riktigt ända fram, eftersom det inledande påståendet faktiskt är helt korrekt, vad jag kan förstå: Just den frågan ställs mycket riktigt inte i Neo.

Kanske i nästa nummer?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Fosterlandslösa? Kära DN, kan ni inte få till ett "rootless cosmopolitans" när ni ändå håller på?

10 feb | Unregistered CommenterTom

Nja, OK att kritik mot marknadsliberalism är typiskt DN Kultur, men Landin är rätt otypisk eftersom hans kritik kommer från höger och inte från vänster.

10 feb | Unregistered CommenterYalle

Både hus och villa är ett uttryck för kultur, och mänskligt kunnande såsom arkitektur, design, ingenjörskonst etc etc.

Många stora konstverk, som vi beundrar idag, var rena beställningsuppdrag; samma sak gäller scenkost, musik, lyrik etc.

Dagens kulturbegrepp är esoteriskt och ofullständigt; kulturen kan knappast leva upp tills sig själv. Och människan har alltid varit materialist, vår förmåga att bearbeta, samla och förädla är central; och det är just den materiella kulturen som av eftervärlden ofta upplyfter som just kultur. Medan samtiden (förmodligen) ofta förkastar den som vulgär.

15 feb | Unregistered CommenterAttila

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.