Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« DN kultur - vad menas? | Main | Ojämlikhet, fattigdom och elitinkomster i Sverige »
torsdag
feb052009

Lösryckta anteckningar från en heldagskonferens om socialförsäkringar, skatter och globalisering.

1. Selektiva momssänkningar på mat, turism och böcker kostar totalt 30 miljarder årligen. (Bara bokmatmomssänkningen kostade 20 miljarder). Intressant nog är alla komplement till fritid.

2. Feldt påstod sig ha hittat i mervärdesskattesatsuttredningen att höginkomsttagare tjänade mest på matmomssänkningen. Vid närmare granskning, visade det sig gälla i kronor räknat. Däremot kan det hända att de fördelningspolitiska skälen för sänkt matmoms inte är särskilt starka.

3. Avskaffad värnskatt kostar 5 Gkr - 0,3 procent av de offentliga utgifterna.

4. Gunnar W menar att skattesystemet gjort att duktiga chefer i Sverige tjänar massor på att "sätta sig på bolag" och bli konsulter. Det är synd, ty det behövs duktiga chefer som är anställda och lojala mot sitt företag/avdelning.

5. Ska pensionsavgifter tas ut även ovanför 7.5 basbelopp, där de inte längre ökar pensionen? Kompromissen i pensionsreformen var att hälften av avgifterna skulle finnas kvar ovanför taket, men detta har inte implementerats fullt och och endast 40 procent har tagits bort, påpekande Bosse K. Å andra sidan lever rika sex år längre, menade Ilmar R (6 år låter mycket, säger jag - men visst finns en klassskillnad i förväntad livslängd).

6. För att få full garantipension måste du ha bott i Sverige, EU eller EES hela tiden mellan 25 och 65 år.

7. De flesta avtalspensioner bygger bara på lönen de sista fem åren.

8. Det är knixigt ehuru inte omöjligt att räkna ut överföringsnycklar mellan olika länders avgiftbestämda virtuella pensionskonton (NDC) - men det går.

9. Peter Diamond föreslog att man skulle kunna göra frivilliga inbetalningar till sitt PPM-konto om man tjänat pengar utomlands. Åtminstone fick jag idén när han talade.

10. Gunnar W bollar med tanken att lyfta över hela sjukpenningförsäkringen på parterna för att internalisera topping up-inducerad moral hazard.

11. Agneta Kruse påpekade att empirin för flyttströmmarna inom Europa är den motsatta till välfärdsstrategisk migration. Unga flyttar hit och jobbar är ett tag, sedan lämner de åter Sverige. Som hon uttryckte saken: Varför skulle gamla och sjuka i andra länder med fullt fungerande system flytta till Sverige för att få stå i kö till den svenska sjukvården?

12. Assar Lindbeck är tuff och smart. Men Irene Wennemo är ännu tuffare, som vågar kritisera honom på hans enda svaga punkt: Har han snappat upp att svenska skatter och socialföräkringar numera bygger på individer och inte på hushåll med hemmafruar? Irene kommenterade idén om att gjöra pensionsrätten överförbar mellan makar: "Gärna drivkrafter till arbete - men inte för min fru"

13. Sverige är fullt av utredningsnördar, som samtliga ojar sig över att den beslutade stora socialförsäkringsutredningen snart dröjt två år utan att direktiv getts och ledamöter utsetts. De flesta känner varandra sedan pensionsreformen, så om man verkligen vill ha något gjort är det bara att sätta igång. Vilket förmodligen är orsaken till att politikerna inte har särskilt bråttom. Om allt löses i utredningar, vad ska valretoriken handla om?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

"Bara bokmomssänkningen kostade 20 miljarder"

Är det verkligen möjligt? Nollan ska bort?

Angående Lindbeck så har Wennemo en poäng, men i dagsläget är det väl så att premiepensionen är överförbar. Jag vet inte om det finns någon god anledning till att den är det och inte den vanliga pensionsrätten, annars är det väl läge att ändra någon av dem.

5 feb | Unregistered CommenterDennis

ska givetvis vara matmomssänkningen. korrekt: premiepensionen är överförbar, och det var tänkt att inkomstpensionen skulle vara det också - men det "gick inte av tekniska skäl" ...

5 feb | Unregistered Commenterbergh

äsch...varför var jag inte där? låter ju intressant ju :)

5 feb | Unregistered CommenterMJV

det var helt ok. men du gjorde säkert något viktigt i lärdomsstaden :-)

5 feb | Unregistered Commenterbergh

Två år? Reinfeldt lovade om jag minns rätt en parlamentarisk socialförsäkringsutredning redan i regeringsförklaringen oktober 2006. Sedan dess har det varit tyst på det området och det är ju snart 3 1/2 år sedan. Något formellt beslut har väl inte fattats? Själv tror jag orsaken till att den inte tillsatts är att regeringen velat genomföra reformer utan att invänta någon långdragen utredning. Jag skulle dock
inte bli förvånad om en utredning tillsätts precis i slutet av mandatperioden i en förhoppning om att få inflytande oavsett utgång i valet.

6 feb | Unregistered CommenterPetter

oj. jag kan ju inte räkna. 2 1/2 år sen menade jag ju. det var ju inte så fel ändå.

6 feb | Unregistered Commenterpetter

Fin slumpmässig sammanfattning från konferensen, har några kommentarer:

Angående punkt 6: Om man är orolig för pensionerna blir för låga för personer som bott utomlands hanteras det vad jag förstår antingen via äldreförsörjningsstödet och/eller bostadstillägget för pensionärer. Däremot kan det vara ett problem att f.d. utlandsboende får för hög garantipension p.g.a. att staten inte har kännedom om alla intjänade pensionsrätter utomlands.

Angående 7: Alla avtalssystem innehåller numer huvudskaligen avgiftsdefinierade pensioner (med undantag för mindre delar förmånsbestämda pensioner på intjänande över taket för stats- och kommunalanställda). Det stora problemet är att reglerna gäller intjänande fr.o.m nu. Gamla regler, med dåliga incitament till arbete (förmånsbestämda pensioner) ligger kvar i all oändlighet. Ett exempel på oändliga övergångsregler finns i det senaste ITP-avtalet. Ett klart problem.

Angående 12: Jag håller fullständigt med Irene Wennemo. Förutom att det är självklart att upprätthållande av arbetslinjen också gäller kvinnor, har förslaget problemet att det kostar pengar för hushållet att genomföra överföringen, eftersom kvinnor i genomsnitt har högre förväntad livslängd. Förstår inte varför Diamond tycker att detta måste ske inom ramen för det offentliga inkomstpensionssystemet? Striden om individuellt intjänade pensionsrätter vanns ju redan i slutet av 1950-talet i och med ATP. Det är ju jättegrottigt att ta upp det nu.

6 feb | Unregistered CommenterAnna W

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.