Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ständigt denna efficiency-equity trade-off... | Main | Rätt och fel om Fokus artikel "skattesänkarna" »
tisdag
feb032009

Pensioner i nöd och lust...

De senaste månaderna har flera politiker yrvaket uppenbarligen insett vad det innebär att pensionsreformen gjort att pensionerna följer den ekonomiska utvecklingen: Att pensionerna höjs i goda tider och sänks i dåliga tider.

Sedan det nya systemet infördes har tiderna varit relativt goda, och - tvärtom vad många tror - har det nya systemet gett högre pensioner än vad det gamla skulle gjort (det nya är nämligen inkomstindexerat, medan det gamla var prisindexerat - se tidigare inlägg)

Finanskris och lågkonjunktur innebär nu att tillväxten stannar av, och 2010 beräknas pensionerna falla (även nominellt).

Regeringen har redan tidigare signalerat att man inte tänker tillåta fallande pensioner under ett valår. I DN kräver idag Sahlin, Östros och Palm att pensionssystemet görs om så att svängningarna blir mindre.

Som om våra politiker först nu insett vad reformen innebär.

Det tycks inte har föresvävat något parti att ett pensionsystem som är följsamt mot den ekonomiska utvecklingen är fullkomligt poänglöst, om följsamheten endast gäller när den ekonomiska utvecklingen är god.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.