Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Den bisarra förvirringen om cancerforskningen | Main | Beror krisen på politiska regleringar eller på ohämmad nyliberalism? »
torsdag
mar192009

Leder politiska regleringer till korruption?

Låt oss säga så här: Om vi hade haft fri invandring, hade "en tjänsteman" vid Migrationsverket inte kunnat ta 40 000 kronor för att "fixa permanent uppehållstillstånd" till "Afganen". Citat ur DN.

Relaterat: Sökning på "mutanklagad" i DNs arkiv ger 7 träffar, vara 6 gäller andra länder.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Eller, om vi inte släppt in invandrare från B-länder alls...då hade vi inte haft högre brottslighet än vi hade på 50-talet heller.

Fast ditt sätt går ju med...

19 mar | Unregistered CommenterIllwill

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.