Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Den bisarra förvirringen om cancerforskningen | Main | Beror krisen på politiska regleringar eller på ohämmad nyliberalism? »
torsdag
mar192009

Leder politiska regleringer till korruption?

Låt oss säga så här: Om vi hade haft fri invandring, hade "en tjänsteman" vid Migrationsverket inte kunnat ta 40 000 kronor för att "fixa permanent uppehållstillstånd" till "Afganen". Citat ur DN.

Relaterat: Sökning på "mutanklagad" i DNs arkiv ger 7 träffar, vara 6 gäller andra länder.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Eller, om vi inte släppt in invandrare från B-länder alls...då hade vi inte haft högre brottslighet än vi hade på 50-talet heller.

Fast ditt sätt går ju med...

19 mar | Unregistered CommenterIllwill

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.