Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Mer kritik mot svenskt bistånd | Main | Partier »
söndag
mar222009

Sverige som framgångsexempel: skolpengen

I Olle Wästbergs nyhetsbrev noteras att New York Times hyllar det svenska skolpengssystemet - i en video (!)
Why the Obama administration should look to Europe for a school voucher program that works.
Således har vi åtminstone tre svenska exportframgångar när det gäller politisk förändring:

1. Pensionsreformen
2. Skolpengen
3. Hanterandet av bankkrisen (vilket förvisso var mer krishantering än reform...)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.