Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Skapar bistånd tillväxt? (uppdatering) | Main | Sverige som framgångsexempel: skolpengen »
måndag
mar232009

Mer kritik mot svenskt bistånd

Stefan Fölster kritiserar svenskt bistånd i Aftonbladet idag. Bakgrunden är en konsultrapport om att svenskt bistånd är svårutvärderat. Ur Fölsters artikel:
Av det slumpmässiga stickprov på 108 projekt som konsultföretaget WSP nyligen har granskat kunde Sida inte hitta sina egna underlagsdokument för 33 projekt under de tre månaderna som vi försökte få ut dem.
Fölster har inget emot katastrofbistånd och demokratistöd, men noterar att
[m]ånga projekt har i stället karaktären av seminarieserier där svenskar åker på dyra resor
för att berätta om personaladministration för serbiska ministerier, om makroekonomiska prognoser för det ryska finansministeriet, om etik för journalister i Thailand eller för att spela teater i Mellanöstern och Sydafrika.

Flera länder, exempelvis Nederländerna och Danmark, har tagit konsekvenserna av detta och har i stället kraftigt utökat det bistånd som ges i form av riskkapital i samarbeten med företag.
Rapporten, som Fölster själv är medförfattare till, visar utan tvekan att biståndet är svårutvärderat. Viss kritik är dock inte lika förödande, som när man undrar varför Sida inte intresserat sig mer för nya rön inom experimentell ulandsekonomi, och hänvisar till en artikel publicerad i QJE 2007.

Själv är jag inte lika övetygad om att fler utvärderingar självklart är bättre: Utvärderingar tenderar leda till att projektansvariga går in för att se bra ut i utvärderingen snarare än att fokusera på projektet (jfr. The Audit Society).

Slutligen kan noteras att Sverige sedan 2006 har ett separat biståndsutvärderingsinstitut: SADEV, förlagt till Karlstad.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.