Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad spelar det för roll att Lars Pålsson Syll är professor? | Main | En professor tar till orda »
måndag
apr132009

En avhandling att läsa noga

Ur faktarutan i sydsvenskans intervju med Andreas Malm:
"Som doktorand [ i humanekologi] ska Andreas Malm skriva om ”hur storkapitalet började använda fossila bränslen och varför”. Hans handledare (och anledningen till att Andreas Malm valde Lund) är professor Alf Hornborg."
Ur intervjun:
Men om jag får vara lite vass mot dig, för diskussionens skull, så tycker jag att det verkar som om du är beredd att tolka vissa saker nästan hur som helst, så länge det gagnar din sak.

– Det är klart att det kan vara så. Men min bok är försedd med en massa noter. Det är upp till den som vill: kolla det som känns märkligt.PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Jag har läst en del av denne Malm. Utan att till några överord, så kan man konstatera att sanning och lögn är likvärdiga verktyg för honom.

13 apr | Unregistered Commenterjeppen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.