Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är det LAS fel att arbetslösheten ökar kraftigt i Sverige? | Main | Uppföljning av mitt medlemskap i fyra partier »
torsdag
apr162009

Smått och gott från vårpropositionen

Dagens kris: Djupare, men enligt prognoserna kortare, än 90-talskrisen. Diagrammet illustrerar även hur sannolikt det är att tillväxten i genomsnitt ska vara noll under en längre tidsperiod (vilket antas när pensionsprogniserna skickas ut): Mycket osannolikt.

Den nya budgetpolitiken har gett resultat: Sverige går in i krisen med mindre statsskuld än de flesta länder - och behöver inte heller öka statsskulden lika kraftigt. 


Inte kul att vara liten exportberoende ekonomi i dessa tider. Det glidande medelvärdet gör att exportfallet i höstas ser mindre dramatiskt ut i bilden än vad det faktiskt var (!).


Utanförskapet (heltidsekvivalenter på diverse transfereringar) sedan 1980. Med lite god vilja kan man skönja ett trendbrott.


Hur man än mäter kommer den Svenska offentliga sektorn i Sverige även framöver att ligga runt 50 procent av BNP. Skattetrycket kryper dock sakta nedåt.

 

Inget går upp mot en rejäl lågkonjunktur när det gäller att boosta produktiviteten!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Apropa produktivitet:

http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/04/16/reconsidering-a-miracle/#comments

Ett kort men intressant inlagg fran Krugman... Vad sager du om detta Bergh?

17 apr | Unregistered CommenterSofia

Ja, synnerligen intressant. Jag håller med Krugman om att produktivitet är extremt svårmätt, inte bara i banksektorn, utan i många av dagens företag. Ta en mobiltelefontillverkare: Är produktiviteten antalet telefoner tillverkade per prisenhet? Vikt? Processorhastighet? Kameraupplösning? Minne? Eller ska den helt enkelt räknas som en dator?

Vanligtvis viftas detta bort med att "jaja, vi vet att det är svårt att korrigera för kvalitetsförbättringar i produktivitetsstatistiken", men jag menar att problemen är större än så: Det är ofta svårt att definiera exakt vad som är produkten!

Jag säger som Krugman "And all I can say is, whoa"

17 apr | Unregistered Commenterbergh

En lite halvt off-topic-fråga: har inte termen "utanförskap" en smått främlingsfientlig bismak -- lite som Alliansens svar på Sverigedemokraternas "kulturberikare"?

Jag vill minnas att folkpartiets definition av termen skräddarsyddes för att få så hög andel etniska minoriteter (s.k. invandrare) som möjligt.

18 apr | Unregistered CommenterMartin

Det betvivlar jag inte att du vill minnas. Oftast åsyftas väl andel av de vuxna som försörjs via något transfereringssystem, men termen absolut inte helt lyckad.

18 apr | Unregistered Commenterbergh

Okej, jag syftade nog pa definitionen av s.k. utanförskapsomraden. Där tror jag man hade med kriterier av typen: andelen som iinte har svenska som modersmal osv.

19 apr | Unregistered CommenterMartin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.