Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Smått och gott från vårpropositionen | Main | Behövs det överhuvudtaget diskretionär finanspolitik i Sverige? »
torsdag
apr162009

Uppföljning av mitt medlemskap i fyra partier

Gick för en tid sedan med i m, c, fp och mp.

Hittills har ingen klagat. Två partier är väldigt aktiva med inbjudningar till möten och aktiviteter (mp och fp). Moderaterna är tystast. Centern har tydligen haft datorhaveri, men har bett om ursäkt för detta.

Mina aktiviteter för att påverka kommer nog främst att inskränka sig till att rösta i eventuella provval på folk som är duktiga och gärna tycker ungefär som jag.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Tja, det är ju en variant på att göra politiken liberalare, det är sant. Man kanske borde gå med i fler partier än piratpartiet.

Fast om de kommer på det åker du ut på röven, de flesta partistadgor har ett moment som förbjuder medlemskap i föera partier. Fast jag vet nog väl på vem du pekar...

21 apr | Unregistered CommenterNils

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.