Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tyler Cowen om filmen The End of Poverty | Main | Rodrik om makroekonomins sorgliga tillstånd. »
tisdag
apr212009

Dagstidningarna och bloggarna - del 3

Debatt på publicistklubben: Journalistiken - Vad är problemet?. Det var ingen orgie i självkritik direkt. Men nog har svensk journalistisk problem:

1. De flesta journalister saknar utbildning om det de skriver om.
2. På nätet finns folk som skriver mer insatt och utan betalning om allt från IT till politik till mode, och ny teknik har gjort att papperstidningarna tappar sitt distributionsmonopol.
3. Svenska journalister agerar ofta i grupp där de flesta tar det säkra före det osäkra och kör samma vinklingar på samma nyheter.

Efter lite diskussion dök de tre punkterna ovan upp även i paneldebatten, mycket tack vare att Torbjörn Nilsson på Fokus tog på sig att säga en del obehagliga sanningar.

Ett talande utdrag ur debatten:

Moderator: Varför deltar ni journalister inte i diskussionstråden på webben om era egna artiklar?
Maria Schottenius: Det tror jag beror på dåliga tekniska plattformar.
Tidigare inlägg om dagstidingarna och bloggarna: Del 1, del 2.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.