Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Var kommer pengarna ifrån? | Main | Ännu en Sverige-USA-jämförelse »
fredag
apr242009

Är kvinnor mindre konkurrensinriktade? Om tennis, hopprep och 60meterslopp

En tes som dyker upp lite då och då: På många områden är kvinnor och män lika bra - men konkurrens och tävlingsmotiv gör att män anstränger sig extra, vilket kvinnor inte gör.

Tesen kan exempelvis illustreras med data från tennismatcher - som givetvis analyserats av ekonomer (Paserman). Det fina med tennis är att vissa poäng är mycket viktigare än andra. Som Paserman skriver:
the sport’s non-linear scoring structure introduces significant variation in the importance of individual points. It is often a small number of individual points at critical junctures that determine a match’s result
Paserman konstruerar ett sannolikhetsbaserat mått på hur viktig varje boll, och konstaterar att konkurrenseffekten skiljer sig åt mellan könen:
Women are significantly more likely to hit unforced errors at the most crucial stages of the match, while men exhibit no significant variation in performance.
En Israelisk studie har tidigare visat liknande resultat genom att studera hur barn beter sig när de tävlar i löpning. Ett annat resultat som dyker upp ibland, är att kvinnor beter sig annorlunda om de tävlar mot en man eller mot en kvinna.

Nu till poängen: Resultaten verkar inte helt stabila. Ett gäng doktorander i Stockholm - Anna Dreber, Emma von Essen och Eva Ranehill - hälsade på under att antal gymnastiklektioner på svenska skolor och studerade hur kidsen beter sig när de tävlar i löpning, hopprep och dans. Working Paper här.

De hittade inte ett skvatt, vilket naturligtvis är mycket intressant:
Our results contradict previous findings in two ways. First, we fail to replicate the running result. In our study, both boys and girls compete. We also find no gender differences in competition in skipping rope and dancing. Second, we find no clear effect on competitiveness of the opponent’s gender, neither on girls or boys, in any of the tasks.
Tänkbara förklaringar:
1. Sverige är mer jämställt än Israel och andra delar av världen.
2. Kidsen var bara 8-10 år och har ännu inte insocialiserats i patriarkatet.
3. I 8-10års åldern har flera biologiska könskillnader ännu inte blommat ut.Vinnarskalle?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.