Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Fördelningseffekterna av bromsen i pensionssystemet är "pro-poor" | Main | Är kvinnor mindre konkurrensinriktade? Om tennis, hopprep och 60meterslopp »
fredag
apr242009

Var kommer pengarna ifrån?

Danne Nordling tycker inte att vi lyckades förklara varifrån stimulanspengarna kommer i ekonomiklubben förra veckan. Jag är benägen att hålla med.

Nytt försök i senaste krönikan, bl a i VK, Hela Gotland.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Swedish state crime against china bank, against UN pact, EU human rights.
government didtnot want to do anything about this crime, although their have law to see the true.
1996:1515,thats why chines do´twant swedish products.

27 apr | Unregistered Commenterbelinda

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.