Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Ekonomihögskolan | Main | Var kommer pengarna ifrån? »
fredag
apr242009

Fördelningseffekterna av bromsen i pensionssystemet är "pro-poor"

Pensionssystemets årsredovisning innehåller mycket intressant, som exempelvis följande diagram över fördelningsprofilen på pensionssystemets automatiska stabilisering, den så kallade bromsen.

De fattigaste pensionärerna (med garantipension) påverkas inte alls. Störst sänkning (i procent!) får de med högst pension. Varför var det ingen som försvarade bromsen med fördelningspolitiska argument? (se tidgare inlägg)

Å andra sidan: Om någon skulle få för sig att vilja kompensera pensionärerna för bromsens effekter, är det bara att spela ut fördelningskortet - svensk politiks ständiga ess i rockärmen.PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.