Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Anders Gustafsson recenserar Johan Norberg | Main | Fördelningseffekterna av bromsen i pensionssystemet är "pro-poor" »
söndag
apr262009

Om Ekonomihögskolan

Ibland när jag känner att inspirationen tryter, klickar jag Om Ekonomihögskolan och läser under rubriken Rektor har ordet:
Snabba förändringar, ständig utveckling och globalt perspektiv. Det är under dessa förutsättningar och i denna miljö som dagens utbildning och forskning bedrivs. Det är spännande och utmanande, men det ställer också krav.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Hehe, ar rektorn foretagsekonom kanske?

26 apr | Unregistered Commenterpontus

politiker hantera inte enskilda ärende, men det är er skyldigt att se till lagen fungera i verklighet 1996:1515, just nu har svenska staten begått lagbrott mot un pact 12, 15, mot kina bank, mot international handelkammerens bestämmelse. Jag vet att därför staten påtvinga mig i över 10 olagligt. de som sitter i myndighterna begått lagbrott mot tjänst avtal att inte leverera laga till enskilda. inte så konstigt kines vill inte har era produkt

27 apr | Unregistered Commenterbelinda

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.