Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Lunchnöje? | Main | Strukturrationalisering i blogsfären »
tisdag
maj122009

Räntor.


Korta räntor ner, långa räntor upp. Hur många svenskar lyssnade på Göran Perssons råd och band sin boränta tidigt i höstas?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Hade inte varit något lysande affär, de långa räntorna är rejält lägre nu än vid tidpunkten för Perssons råd:

http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,36907,00.pdf

12 maj | Unregistered CommenterC

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.