Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Räntor. | Main | Tips: WikiSummary för samhällsvetare »
måndag
maj112009

Strukturrationalisering i blogsfären

Remissinstansen inryms numera under inslags paraply. PSW själv är numera regelbunden hos NEO.

Eftersom detta är två av mina favoritstatsvetare i Sverige, ser jag fram emot den efterlängtade recensionen av The guide to reform. Vem blir först?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Är ratinalisering en ratinalisering av rationalisering?

ville bara säga att jag håller med Erik Laakso om att "blogosfären" är ett fult ord och borde bytas ut till "blogsfären".

11 maj | Unregistered CommenterBjörn

Rubriken justerad i enlighet med kommentarerna.

11 maj | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.