Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Dixit i AER, youtube och trafikkaos. | Main | ...och plötsligt är det politiskt korrekt att kritisera Eva Lundgren! »
måndag
maj182009

Filosoficirkeln i Lund

Kom nyss på en fiffig titel för mitt framträdande på filosoficirkeln i höst:
Korruptionsbekämpning i Sverige: Är det lönt?
Det kanske inte alls är så fiffigt som jag tycker just nu. Säg gärna till i så fall. 13 oktober är datumet, hursomhelst.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

allt bra? sag nyss [url=http://www.youtube.com/watch?v=SdDG93d40QM] http://www.youtube.com/watch?v=SdDG93d40QM [/url]
verkar har du testat ?

Elisabeth

19 maj | Unregistered CommenterElisabeth I

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.