Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dixit i AER, youtube och trafikkaos. | Main | ...och plötsligt är det politiskt korrekt att kritisera Eva Lundgren! »
måndag
maj182009

Filosoficirkeln i Lund

Kom nyss på en fiffig titel för mitt framträdande på filosoficirkeln i höst:
Korruptionsbekämpning i Sverige: Är det lönt?
Det kanske inte alls är så fiffigt som jag tycker just nu. Säg gärna till i så fall. 13 oktober är datumet, hursomhelst.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

allt bra? sag nyss [url=http://www.youtube.com/watch?v=SdDG93d40QM] http://www.youtube.com/watch?v=SdDG93d40QM [/url]
verkar har du testat ?

Elisabeth

19 maj | Unregistered CommenterElisabeth I

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.