Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vänsterpartister sätts på plats - men håller argumenten? | Main | Dixit i AER, youtube och trafikkaos. »
måndag
maj252009

Klarsynta vänsterpartister

Vänsterpartister i Lund tar ställning för sänkt skatt på hushållsnära tjänster i sydsvenskan (för några dagar sedan):

Sedan dess har en stående paroll i vänsterns demonstrationer varit: ”Inga pigor åt överklassen. Låt dem själva skura dassen”, men aldrig: ”Inga drängar åt borgarna i krisen. Låt dem själva mura spisen.”

Vi anser att vänsterns ståndpunkt är ohållbar och bygger på en nedvärdering av traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter.

Kan v i Lund användas för att prediktera vad v riks kommer att tycka i framtiden? Tyvärr tror jag inte så är fallet. Möjligen kan artikeln användas för att prediktera vilka som kommer att petas av kongressen, bilda närverk för förnyelse av vänstern som så småningom självdör... Men jag har gärna fel i detta!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.