Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sveriges coolaste statsvetare hade nästan helt rätt. | Main | Vänsterpartister sätts på plats - men håller argumenten? »
onsdag
maj272009

Särintressen tar ansvar medan regeringen är populistisk i pensionsfrågan

Till ingens egentliga förvåning bestämde sig regeringen för att köra över flera remissinstanser i syfte att förhindra att den automatiska balanseringen av pensionssystem fungerar som det var tänkt när systemet klubbades igenom. (tidigare inlägg)

Mer förvånande är möjligen att pensionärsorganisationerna resonerar mer förnuftigt: (från e24)

Pensionärernas organisationer har stämt in i kritiken. Man beklagarvisserligen att bromsen gör pensionerna lägre men menar samtidigt attdet är en bärande tanke i pensionsuppgörelsen att det blir negativaeffekter när börsen viker.

- Det blir en mycket obehaglig eftersläpning i det här nya systemet. 2012kanske inkomstökningarna tar fart igen i samhället men då kommerpensionärerna att falla efter på grund av den här reformen, säger KarlErik Olsson, ordförande för Sveriges Pensionärsförbund.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Är alltså "Remissinstansen" överkörd av regeringen? Han bloggar ju inte längre på egen blogg, mig veterligen.

27 maj | Unregistered Commenter"Förfasad"

ha! dock ska jag nu posta en grej om just denne remissinstans...

28 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.