Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En tentafråga och en kommentar | Main | Om genuscertifiering vid Lunds universitet »
lördag
jun132009

Är västra hamnen uttryck för ett kapitalistiskt system?

Reclaim the streets-demon i västra hamnen verkar ha gått livat till. Sydsvenskan rapporterar:

Reclaim the streets håller tal. "De rika har det bra här i Västra hamnen medan de fattiga bor på gatan." "Västra hamnen är ett uttryck för ett kaptialistiskt system". De boende buar.

Är västra hamnen verkligen ett uttryck för ett kapitalistiskt system? Låt se:

1. På kockumsområdet bedrevs olönsam varvsverksamhet till långt in på 80-talet tack vare politiska ingrepp. I ett kapitalistiskt system hade detta inte fått kosta alla svenskar åtskilliga miljarder i subventioner och fallande valutakurs. Det rådde i allt väsentligt enighet över blockgränsen kring denna beklagliga politik.

Sedan låg där en SAAB-fabrik ett tag. Kommentar överflödig.

2. När politikerna sent omsider bestämde sig att det skulle byggas bostäder, var det plötsligt oerhört bråttom. Beslut och bostäder stressades fram för att sätta Malmö på kartan med en jippoartad bomässa. Än en gång rådde enighet över blockgränsen bland Malmös kommunpolitiker.

Än en gång var projektet allt annat än kapitalistiskt, och rejält med skattemedel plöjdes ner i byggen som jag inte är expert nog att kalla fuskbyggen, men väldigt mycket har fått repareras i efterhand.

Däremot har demonstranterna rätt i att de rika har det bra i Västra hamnen medan de fattiga (nåja, inte alla fattiga men låt gå) bor på gatan. Men det gäller väl i alla stadsdelar?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Reclaimarnas politiska analys är minst sagt förenklad. Men de har rätt i att stadsbyggandet är bedrövligare än det skulle behöva vara och består av en massa segregerade enklaver för olika slags människor. Kanske man inte ska kalla detta kapitalistiskt, ett mer rättvisande begrepp skulle vara apartheid.

Apartheid ligger i hela det modernistiska stadsbyggandets natur. Planmyndigheter bestämmer vilken sorts byggnader det ska vara i ett område, och detta bestämmer i sin tur grovt sett vem som ska använda området. På så sätt blir vissa områden överklassområden och andra blir underklassområden på ett sätt som ingalunda var fallet då stadsbyggandet var mer "liberalt" och marknadsdominerat.

Mer om detta, om du är intresserad, finns att läsa på http://www.alternativstad.nu/Dokument/segregcentrum.html

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.