Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bästa vetenskapliga tidskrift alla kategorier... | Main | Är västra hamnen uttryck för ett kapitalistiskt system? »
tisdag
jun162009

En tentafråga och en kommentar

DN skriver om avgiftsförändringar i akassan:
När [avgifts]skillnaderna ökar lämnar många a-kassor med högre avgift och vissa som kan välja går över till en billigare. Därmed förstärks trenden med ännu sämre ekonomi för de svagare kassorna.
Vad kallar vi det fenomenet?

Artikeln är ganska tafflig eftersom den inte förklarar bakgrunden till avgiftsskillnaderna. Idén är att vissa fackföreningar tidigare kunnat driva igenom för höga löner utan behöva ta kostnaden för den resulterande arbetslösheten. Nu har kassor med hög arbetslöshet högre avgift, vilket ger facket incitament att hålla nere lönekraven. Detta är i vart fall tanken, vilket man inte lär sig av DN-artikeln.

Som överkursfråga kan man resonera lite kring hur väl mekanismen fungerar i praktiken. Vad händer om om arbetslösheten beror på strukturomvandling? Funkar mekanismen bättre eller sämre om akassan är obligatorisk?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: print labels
    En tentafråga och en kommentar - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (1)

Adverse selection!

Tacka vet jag Johan Schück, han kan sina saker.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.