Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är västra hamnen uttryck för ett kapitalistiskt system? | Main | Ännu en utvärdering av "social turism" och "bidragsrisker" pga EUs fria rörlighet »
fredag
jun122009

Om genuscertifiering vid Lunds universitet

Har med stort intresse läst "slutrapport från projektgruppen för genuscertifiering" från Lunds universitet. Nio mycket intressanta sidor som alla anställda vid LU borde ögna igenom. Rapporten avslutas med att antal konkreta förslag på hur genuscertifiering kan gå till enligt gruppen (som uppenbarligen haft rejält med resurser då de kunnat anställa en särskild projektsekreterare).

Några exempel på kriterier:
Problematiseras kursplanerna med avseende på genus? Tas genus upp i examinationen? Beaktas genus i kursutvärderinger?
Detta leder osökt till frågan: Exakt vad avses med genus? Det behandlas naturligtvis i rapporten, närmare bestämt så här:
Genusbegreppet
Begreppet genus (eng. gender) har under de senaste decennierna kommit att användas inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som en relationell term för de sociala och kulturella processer som skapar föreställningar om både kvinnor och män. Kvinnligt och manligt uppfattas i genusteoretiska sammanhang som sociala och kulturella fenomen, föränderliga i tid och rum.

Genus är följaktligen ett analytiskt
begrepp som ligger till grund för ett kunskapsområde som uppehåller sig kring frågor om hur uppfattningar om kön konstrueras och reproduceras i en samhällelig kontext. Dessa idéer är av grundläggande betydelse för förståelsen av de villkor vi lever, och har levt, under. Samtidigt bör dessa föreställningar också relateras till andra sociala kategorier som klass, etnicitet och sexuell läggning (jfr Lewander & Jordansson 2000:10). Genusbegreppet har ersatt de äldre och snävare termerna könsroll, socialt kön och sociokulturellt kön.
Ok. Och så tar vi en certifieringspunkt igen:
Har kursplaner och andra styrdokument setts över med avseende på genus och
har detta synliggjorts för studenterna?"
Det är inte lätt att förstå exakt vad det innebär att "se över" en kursplan "med avseende på" genus som det definierats ovan. Om detta är något som universitetet centralt ska lyckas sprida i hela organisationen, borde det inte vara

a) lättare att begripa för icke-genusteoretiker, och
b) inte fullt så snävt?


I ett kommande inlägg ska jag försöka avkoda genusdefinitionen ovan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Men den rapporten kom ju för 14 månader sedan. Har det hänt något sedan dess och i så fall vad?
16 jun | Unregistered CommenterSvante
Det var precis det jag ville ta reda på när jag hittade detta dokument. Återkommer om jag hittar mer!
16 jun | Unregistered Commenterbergh
You can't make it up!

Det ar alldeles for lite genus utanfor sveriges granser.
17 jun | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.