Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Gör nya språklagen genuscertifieringen olaglig? | Main | Exakt hur "härjar" ficktjuvar i Lomma? »
onsdag
jul222009

Lästips: Filosofigruppen Sherpa

Det går helt enkelt inte att hitta någon rimlig tolkning av denna ledarnotis.
Filosofigruppen Sherpa kommenterar en ledarnotis av Hanne Kjöller, där hon ser någon form av parallell mellan Göteborg 2001 och Piratpartiet 2009. Denna typ av ivrigt dissekerande av en ledarsnutt måste naturligtvis uppmuntras.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.