Senaste poster
Populära
Google Scholar
« kritik av Hans Rosling | Main | Lästips: Filosofigruppen Sherpa »
onsdag
jul222009

Gör nya språklagen genuscertifieringen olaglig?

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt

Den nya språklagen (gäller sedan 1 juli) gör det uppenbarligen möjligt att anmäla myndigheter som uttrycker sig obegripligt. Men det blir faktiskt inte Lunds universitets promemoria om genuscertifiering som blir pilotfall.

Istället har nätverket Språkförsvaret JO-anmält Stockholm stad (allt enligt P1), genom att hänvisa till en annan del i lagen, som säger att det allmänna ska använda och utveckla (!) svenska språket. Då duger det inte att det kommunala bolag som ansvarar för näringslivspolitiken heter Stockholm Business Region, menar språkförsvararna. För att inte tala om The capital of Scandinavia...

Officiella minoritetsspråk i Sverige är för övrigt Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, enligt nya språklagen. Det allmänna ska ha "ett särskilt ansvar" för att "skydda och främja" dessa.

Jag undrar om institutionens kursutvärderingar finns tillgängliga på meänkieli. Förmodligen dags att minoritetsspråkscertifiera undervisningen när man ändå är på gång. Frivilligt naturligtvis.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Varje svensk person som kan läsa och skriva på sydsamiska skulle kunna arbeta med att översätta endast svensk och EU-relaterad lagtext och de skulle ändå tappa jäntemot produktionstakten. Så jag tror inte kursutvärderingar står högst upp på listan.
25 jul | Unregistered Commentermarkus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.