Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Eko-odling igen, och om poängen med att uppmuntra alternativen. | Main | Uppsatsidé till den hugade: Om priser och museibesök »
torsdag
jul302009

Fortfarande ingen uteslutning pga multipla partimedlemskap...

...däremot lite glada tillrop från miljöpartisten Elin Frid, som i likhet med flera andra påpekar att miljöpartiet är enda parti som tillåter dubbla medlemskap.

Funderar på om jag borde gå med i Piratpartiet också.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Klart du ska :)
30 jul | Unregistered CommenterLeo
Gärna! Vi tycker bara det är positivt om våra medlemmar är aktiva i andra partier också. Hela idén är ju att vi vill att våra idéer ska spridas.
Bortsett från Piratpartiet då. En massa folk är medlemmar både i Piratpartiet och i något annat parti. Dessvärre måste de hålla tyst om det för att inte riskera att uteslutas ur sitt andra parti.
30 jul | Unregistered CommenterGrå
Hur levs livet med multipla partimedlemskap?
3 jan | Unregistered CommenterAnders

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.