Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Eko-odling igen, och om poängen med att uppmuntra alternativen. | Main | Uppsatsidé till den hugade: Om priser och museibesök »
torsdag
jul302009

Fortfarande ingen uteslutning pga multipla partimedlemskap...

...däremot lite glada tillrop från miljöpartisten Elin Frid, som i likhet med flera andra påpekar att miljöpartiet är enda parti som tillåter dubbla medlemskap.

Funderar på om jag borde gå med i Piratpartiet också.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Klart du ska :)
30 jul | Unregistered CommenterLeo
Gärna! Vi tycker bara det är positivt om våra medlemmar är aktiva i andra partier också. Hela idén är ju att vi vill att våra idéer ska spridas.
Bortsett från Piratpartiet då. En massa folk är medlemmar både i Piratpartiet och i något annat parti. Dessvärre måste de hålla tyst om det för att inte riskera att uteslutas ur sitt andra parti.
30 jul | Unregistered CommenterGrå
Hur levs livet med multipla partimedlemskap?
3 jan | Unregistered CommenterAnders

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.