Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fortfarande ingen uteslutning pga multipla partimedlemskap... | Main | Hur känner man igen en köpt forskare? »
torsdag
jul302009

Uppsatsidé till den hugade: Om priser och museibesök

Snubblade över ett naturligt experiment nyligen vid ett besök på Armémuseum. Numera kostar det 50 kronor i inträde på en rad muséum (en stor politisk stridsfråga i vårt lilla land). Hur mycket har besökstalen minskat? Sannolikt lätt att kolla upp.

Här är twisten: Gör en difference-in-difference-analys på besökstalen före och efter avgiftsbeläggningen.
Gissning: Minskningen varit mindre på musikmuseet.
Orsak: Den som köper biljett till Armémuseum upplyses om att den också gäller på Musikmuseeum. Festligt vore om denna konstruktion medfört ökade besökstal på musikmuseet - men det återstår att se.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Något i den stilen publicerades tidigare i år i Kyklos:
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121640745/PDFSTART
Se där - purfärsk forskning att relatera till!
30 jul | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.