Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Fortfarande ingen uteslutning pga multipla partimedlemskap... | Main | Hur känner man igen en köpt forskare? »
torsdag
jul302009

Uppsatsidé till den hugade: Om priser och museibesök

Snubblade över ett naturligt experiment nyligen vid ett besök på Armémuseum. Numera kostar det 50 kronor i inträde på en rad muséum (en stor politisk stridsfråga i vårt lilla land). Hur mycket har besökstalen minskat? Sannolikt lätt att kolla upp.

Här är twisten: Gör en difference-in-difference-analys på besökstalen före och efter avgiftsbeläggningen.
Gissning: Minskningen varit mindre på musikmuseet.
Orsak: Den som köper biljett till Armémuseum upplyses om att den också gäller på Musikmuseeum. Festligt vore om denna konstruktion medfört ökade besökstal på musikmuseet - men det återstår att se.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Något i den stilen publicerades tidigare i år i Kyklos:
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121640745/PDFSTART
Se där - purfärsk forskning att relatera till!
30 jul | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.