Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Uppsatsidé till den hugade: Om priser och museibesök | Main | Tankar om ekomat och viljan att vara alternativ »
måndag
jul272009

Hur känner man igen en köpt forskare?

Hos Niclas har diskussionen om ekomaten glidit in på frågan om vilka forskare man kan lita på. Spelar det roll om SLU-professorerna får pengar från livsmedelsindustrin (om det nu är så), eller att SLU-forskaren Johanna Björklund själv har ett ekologiskt jordbruk?

Dylika kopplingar dras ofta fram för att misstänkliggöra forskningsresultat: Forskaren X är med i parti Y, får pengar från Z eller extraknäcker åt företag C.

Men kausaliteten kan lika gärna vara den omvända: att man först gör forskning, kommer fram till något och som en följd därav får forskaren pengar från Z - eller börjar odla ekologiskt. För att klarlägga kausalitetens riktning skulle vi behöva en synnerligen väldesignad IV-skattning, och de är sällsynta. Tillsvidare torde normen därför vara följande:

Argumentera i sak och begär att bli sakligt bemött. Forskning kan vara korrekt även om den är finansierad av anti-krist.

Dålig forskning förklaras oftast av att forskaren är dålig, inte av att hen är köpt.

Men om någon som vanligen är intellektuell plötsligt blir ologisk och skriver saker i conclusions som tänjer rejält på analysen, är det standproceduren som gäller: follow the money.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: trucks
    Hur känner man igen en köpt forskare? - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
  • Response
    Hur känner man igen en köpt forskare? - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.