Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur känner man igen en köpt forskare? | Main | kritik av Hans Rosling »
måndag
jul272009

Tankar om ekomat och viljan att vara alternativ

Debatten om ekologisk odling fortsätter, denna sommar i Svenskan. 12 juli kom en bredsida mot Ekomaten från ett gäng SLU-professorer, senare kom svar från två forskare ohc tre andra, svar från Johanna Björklund, även hon forskare vid SLU, och dagens slutreplik.

Debattfrågorna är nästan exakt desamma som när jag 2005 dök ned i frågan. Slutsatsen står sig: Det finns ingen vetenskpaplig enighet kring att ekologiskt odlat är bättre, och det beror endast delvis på oenighet om vad som menas med "bättre". Bra kommentarer av bl a Malin Sandström finns även i kommentarsfältet här.

Knäckfrågorna är: Vilken typ av gödsel är sämst för jorden? Hur mycket mindre output per areaenhet ger ekologisk odling? Hur viktigt är det med artmångfald? Vad ger minst koldioxidutsläpp?

Debatten är snårig, men jag anar att en hel del mynnar ut i att förespråkare för konventionellt jordbruk gärna mäter per outputenhet medan andra sidan hellre mäter totalt.

Hursomhelst: De som av princip handlar ekologiskt odlat, gör det av andra skäl än att forskningen på området är entydig. Nyanserade och mer insatta personer än jag brukar beklaga polariseringen mellan konventionell odling och ekologisk odling, och förorda ett mellanting.

Det är förmodligen en klok hållning, men svår att få genomslag för. Stora delar av stödet för det ekologiskt odlade bygger ju på att det är just alternativt. Det kallas ju till och med ofta alternativt odlat - eller är det något annat? Det här tål att tänkas vidare på...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.