Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer om viljan att vara alternativ och det svåra med tolerans | Main | Eko-odling igen, och om poängen med att uppmuntra alternativen. »
torsdag
jul302009

Mycket viktig ny facebook-grupp

Gruppen "Vi som är med i mer än ett parti" finns nu på en social nätverkssite nära dig. Det är en grupp för oss som tycker det är svårt att identifiera sig med just ett parti, och därför valt att gå med i flera.

Det kommer inte att hända så mycket där, men när riktigt många gått med, kommer jag nöjt att meddela antalet och dra långtgående slutsatser om partiväsendets framtid och struktur.

Vad säger exempelvis CUF:s Magnus Andersson, som ju vill att c och fp slås ihop. Varför inte verka lokalt i väntan på att partipamparna byter uppfattning, och helt sonika gå med i fp också? (OBS skämtsam referens till centerns syn på lokal- vs centralstyrning)


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.