Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om mina multipla partimedlemskap (2) | Main | Ständigt denna humla... »
tisdag
jul072009

Om mina multipla partimedlemskap (1)

I senaste Neo finns en krönika om det faktum att jag gått med i fyra partier. Den är en smula kortad jämfört med den text jag skrev. Så likt en sommarföljetong kommer den att läggas ut här.

Del ett följer nedan:

---------------------

Jag gick för några månader sedan med i moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och miljöpartiet. Det har orsakat visst rabalder. Inte i dessa fyra partier, utan bland mina vänner. Varför är du med i fyra partier? Hur kan du vara med i centerpartiet? Och miljöpartiet sen! De är väl helgalna?

Sådana frågor får jag. Men skälet till mina medlemskap är enkelt: Jag bor i Sverige och är intresserad av politik. Tanken att man bara kan vara med i ett parti känns lika föråldrad som tanken att man bara kan ha en bank. Olika partier – och banker – är bra på olika saker.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.