Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om mina multipla partimedlemskap (2) | Main | Ständigt denna humla... »
tisdag
jul072009

Om mina multipla partimedlemskap (1)

I senaste Neo finns en krönika om det faktum att jag gått med i fyra partier. Den är en smula kortad jämfört med den text jag skrev. Så likt en sommarföljetong kommer den att läggas ut här.

Del ett följer nedan:

---------------------

Jag gick för några månader sedan med i moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och miljöpartiet. Det har orsakat visst rabalder. Inte i dessa fyra partier, utan bland mina vänner. Varför är du med i fyra partier? Hur kan du vara med i centerpartiet? Och miljöpartiet sen! De är väl helgalna?

Sådana frågor får jag. Men skälet till mina medlemskap är enkelt: Jag bor i Sverige och är intresserad av politik. Tanken att man bara kan vara med i ett parti känns lika föråldrad som tanken att man bara kan ha en bank. Olika partier – och banker – är bra på olika saker.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.