Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om mina multipla partimedlemskap (3) | Main | Om mina multipla partimedlemskap (1) »
onsdag
jul082009

Om mina multipla partimedlemskap (2)

Alla partier är naturilgtvis inte värda att vara med i. ”Du tycker ju inte som centern”, säger mina gamla partikamrater från ett av de andra partierna. Det har hänvisats till center-dokument där icke-liberala värderingar kan anas.

Jag betvivlar inte detta. Men de flesta centerpartister jag känner är trevliga och liberala. Detsamma gäller de flesta moderater i min vänkrets, för att inte tala om alla kompisar från den tid jag var aktiv i Liberala ungdomsförbundet. Men mina före detta partikamrater har då och då pikat mig för att jag inte är med i partiet längre.

Jag gick ur med buller och bång när folkpartiet för några år sedan helt ändrade profil. Plötsligt varnades för bidragstörstande polacker som ville profitera på svenska bidragssystem. Jag blev sur och gick ur. Men jag är inte långsint. Nu har jag gått med igen, och nominerat flera av mina vänner till olika demokratiska församlingar i partiets provval.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.