Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En amerikansk ekonoms förväntnngar på Sverige och Danmark... | Main | På förekommen anledning: Jag är inte Växjöforskare »
onsdag
aug122009

Kurser i att kringgå LOU?

Det råder ingen tvekan om att lagen om offentlig upphandling kan vara ganska jobbig att uppfylla i praktiken. En ledare i Östersunds-Posten tar i rejält (tack Magnus för tipset):
Det är för övrigt svårt att få i hop ekvationen, hur kommunernas företrädare ofta talar om betydelsen av ökat företagande, lokala krafter och bra klimat i sina handlingsprogram, men sedan motarbetar det genom att handla annorlunda i den offentliga upphandlingen. Visst, lagen om offentlig upphandling ställer till det. Därför borde kurser hållas i hur tjänstemännen ska kringgå LOU i stället för att lära ut vilka begränsningar den kan innebära.
Nåväl, nu kan man ju gynna företagande på flera sätt: Fri konkurrens och regler lika för alla är förmodligen bättre än att varje kommun tillämpar särregler för att gynna just sina egna företagare.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.