Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Gräsrotsarbete i folkpartiet | Main | Krönika, augusti. Om vinster och kvalitet i välfärden »
fredag
aug072009

Mer om kön och skandaler: Ännu en datapunkt...

Med anledning av Zaida Catalans newsmill-artikel, finns anledning att påminna om den här snart tre år gamla spaningen: Att det finns ett könsmönster i vilka makthavare som avgår efter skandaler.

De flesta i kommentrarstråden tycks dock oförmögna att inse att man kan tycka att avskedandet var sakligt motiverat och samtidigt se att det finns ett könsmönster.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Länken till det gamla inlägget är fel och borde vara till http://www.andreasbergh.se/blogg/2006/10/17/om-kn-och-skandaler.html
7 aug | Unregistered CommenterFredrik P
Tack!! Fixat!
7 aug | Registered Commenterbergh
skrivs en avhandling om det där i växjö, som torde komma inom typ ett år.
7 aug | Unregistered Commentergummo
Se där! Kvalitativ eller kvantitativ eller både och? (hoppas både och!)
7 aug | Registered Commenterbergh
Tror det ligger mycket i den tesen, men ett tänkbart undantag är väl Wanja Lundby-Wedin som visat sig vara riktigt duktig på att klamra sig fast när det blåser.
8 aug | Unregistered CommenterMarcus
både och, om jag inte minns tokigt.
8 aug | Unregistered Commentergummo
Vad är det jag glömt, för hon sitter väl fortfarande kvar som LO:s ordförande?
8 aug | Unregistered CommenterMarcus
Jodå, hom klarade sig. Alla punkter ligger inte på linjen ;-)
8 aug | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.