Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Utmärkt granskning av Sveriges Radio i Medierna | Main | Mer om kön och skandaler: Ännu en datapunkt... »
lördag
aug082009

Gräsrotsarbete i folkpartiet

Nu har jag utövat demokratiskt inflytande igen, denna gång som medlem av fp-norrmalm. Föreningens sekreterare, Lennart Fremling, skickade mig en enkät som vid närmare granskning visade sig vara lokaldemokrati när den är som bäst. (OBS: jag är nu inte det minsta ironisk)

Någon form av arbetsgrupp har tagit fram ett visionsprogram för min omedelbara geografiska närhet, och vill dessutom veta jag jag tycker. Föredömligt nog kunde jag svara med enkla JA/NEJ-frågor, och frågorna var i högsta grad väsentliga.

Jag har nu (som en av hittills 19 svarande) tagit ställning för höga höghus, en enorm galleria vid Odenplan och allmän förtätning av bebyggelsen. Gillar man inte dylikt, kanske man inte ska bo i Stockholms innerstad. Ansåg även att biltullarna bör höjas, men jag är öppen för argument i frågan.

Med tanke på att jag ganska nyligen träffade en folkpartist med betydande inflytande, som på fullt allvar argumenterade emot höghus (han menade att höghus var något för städer som Västerås och Malmö, inte Stockholm), tror jag det är angeläget att utöva inflytande som gräsrotsmedlem i denna fråga.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Men både Malmö och Västerås har ju höga hus. Det blev väl jättebra? Varför skulle inte Stockholm lära av dem?
8 aug | Unregistered CommenterErik
Jag instämmer i detta. Men den officiella fp-linjen kanske är att höghusen inte varit bra för andra städer, vad vet jag. Jag tycker förmodligen mer som något annat parti i höghusfrågan.
8 aug | Unregistered Commenterbergh
Gick det inte att svara att politiken inte skulle bestämma hur höga husen skulle vara? Liberalt parti och allt, liksom.
10 aug | Unregistered CommenterTomas
Höghus var?

Det är ju avsevärd skillnad mellan att bygga höghus där inget är byggt, och att bygga dem på ett ställe där man först måste riva för att bygga. I det senare fallet kör man ju bort folk. Både omedelbart och på sikt, eftersom en sorts norm överges som har hållit exploateringen på en viss nivå, vilket får antas locka till efterföljd av andra fastighetsägare.

Detta säger jag inte som ett inlägg i höghusdebatten, som får tas på annat håll, utan som kritik mot förenklat utformade frågelistor. Det är så enkelt att vinkla till lite frågor som man ställer till folk utan föregående diskussion och sen påstå sig vara demokratisk när man får de svar man ropar efter.
10 aug | Unregistered CommenterJan Wiklund

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.