Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om korruption: Bakgrund, länkar och kommentar | Main | Gräsrotsarbete i folkpartiet »
söndag
aug092009

Utmärkt granskning av Sveriges Radio i Medierna

För några år sedan blev det ett väldigt rabalder när Sveriges Radio skulle spara, bland annat genom att köpa in program från externa produktionsbolag istället för att producera "in house". Granskningen skulle bli lidande utan en rejäl Public Service radio, hette det.

Hur blev det? Ingen aning. Men jag noterar följande: Programmet medierna har nyligen gjort ett hästjobb när det gäller granskande arbete:
  • En medarbetare på Destination Gotland fick sparken av oklara skäl efter att ha varit med i radio
  • Sveriges Radio brukade förr regelbundet, men utan systematik och principer, betala politiker (även statsministrar) när de var med i Radio
samt den festligaste:
  • När Kjell Albin Abrahamsson i radioprogrammet På spaning efter Europa säger "Jag sitter på ett Café i Sarajevo med Carl Bildt", sitter båda i själva verket på UD i Stockholm med fejkade Café-ljud pålagda i efterhand.
Två av dessa tre granskningspunkter (i ett och samma program) är alltså kritiska granskningar av Sveriges Radio! Ska vi förvånas över denna höga grad av självkritik?

Kanske inte. Medierna görs numera av Tredje statsmakten Media AB med inriktning på samhällsjournalistik.

Ett fristående bolag klarar alltså av att granska både privata bolag och public service-radion. De kanske till och med gör vinst på kuppen?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.