Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« På förekommen anledning: Jag är inte Växjöforskare | Main | Utmärkt granskning av Sveriges Radio i Medierna »
måndag
aug102009

Om korruption: Bakgrund, länkar och kommentar

Med anledning av turerna kring Marianne Samuelssons avgång, har korruptionsforskningsprojektet blivit populärt bland journalister, inte minst efter denna artikel i Svenska Dagbladet.

Länkar:
Projektets hemsida
Arbetsrapport 1, med en översikt av enkätsvaren.
Konferensartikeln "How corrupt is a non-corrupt society", presenterad vid Canadian Political Science Association 2008.

Ingen av ovanstående är publicerad forskning, men kan användas för att få ett hum om hur politiker och tjänstemän svarat på vår enkät. Det finns dock inga färdiga slutsatser och resultaten är preliminära.

För resonemang om vad som kan förklara och motverka korruption i Sverige, se artikeln
Erlingsson, G. O., A. Bergh, et al. (2008). "Public Corruption in Swedish Municipalities - Trouble Looming on the Horizon?" Local Government Studies 34(5): 595 - 608. (kostar pengar, om du inte sitter vid ett universitet)

Mina kommentarer:
Vad visar då vår forskning hittills? Svarande på vår enkät är höga tjänstemän och politiker i Svenska kommuner. Två frågor är centrala:

1. Är det mycket eller lite att 95 procent svarar "aldrig" på frågan
"Hur ofta blir du i egenskap av förtroendevald eller i tjänsten, erbjuden pengar eller annan förmån, för
att du ska fatta ett beslut som gynnar den som erbjudit ersättningen?
"

Jag tycker det är ganska mycket. Det innebär förvisso att en på tjuga faktiskt säger sig varit utsatta för korruptionsförsök, men vi kan inte jämföra vare sig över tiden eller mellan länder, så var och en får bilda sig en egen uppfattning.

2. Hur allvarligt är det att ungefär 25 procent i ett av våra scenarier uttrycker acceptens för att handla upp blöjor lokalt trots att det blir dyrare?

Det är anmärkningsvärt, men behöver inte betyda att de anser det ok att bryta mot lagen om offentlig upphandling (som vi inte nämner i frågan). Det kan vara så att de inte tänker på att det finns en konflikt, och det kan vara så att de av miljöskäl tycker det är bättre att handla upp lokalt, även om det blir dyrare.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    [...]Om korruption: Bakgrund, länkar och kommentar - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser[...]
  • Response
    [...]Om korruption: Bakgrund, länkar och kommentar - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser[...]

Reader Comments (8)

Jag har de senaste åren jobbat mycket med information om och granskning av offentlig upphandling. Min erfarenhet är att 25 % ganska väl motsvarar hur många politiker och tjänstemän som är beredda att strunta i LOU när de inte tycker den passar deras önskemål. Deras okunskap om offentlighetsprincipen är också väldigt påtaglig, speciellt påtaglig blir den i kommunala bolag. Ännu allvarligare är det att det verkar finnas en hel del kommuner som till och med är beredda att trotsa domstolsbeslut. Berörda kommuner i det så kallade Sysav-målete är bara två flagranta exempel. Det finns många fler.
11 aug | Unregistered CommenterStefan
I Lund har det funnits personer som jobbat deltid på kommunen med livsmedelsupphandling och deltid åt livsmedelsproducenter. Eftersom det var ekologiska llivsmedelsproducenter var det ingen som tyckte det var konstigt.
Stefan: Bra poäng. I Dagens Samhälle, från vecka 26, visar också en enkät till lokalpolitiker att den lag de ogillar allra, allra mest, är LOU. Inte konstigt om man kanske då och då kliver vid sidan om bestämmelser som man uttryckligen ogillar...
11 aug | Unregistered CommenterGissur
Tack för bra kommentarer.

Stefan, jag håller helt med, nämner offentlighetsprincipen i svenskan idag

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3335383.svd
11 aug | Unregistered Commenterbergh
Om vi struntar i att LOU är en lag som naturligtvis måste följas så länge den finns: Är den verkligen effektiv för att främja konkurrens, och är den mer effektiv än andra tänkbara regleringar: LOU är ju avgjort både resurskrävande och svårtillämpad i många fall?
12 aug | Unregistered CommenterMarcus
Jag är inte färdig med frågan för egen del, men jag tror absolut att du har en poäng.

Det är svårt att reglera fram konkurrens. Å andra sidan är ju upphandling av tjänster med skattemedel också en second best situation ut effektivitetshänseende redan från början.

Kanske kan man ersätta LOU, som ju reglerar en procedur för upphandlingen, med en rejäl möjlighet för företagare som anser sig orättvist behandlade att klaga i efterhand?
12 aug | Unregistered Commenterbergh
All people deserve very good life and <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans">personal loans</a> or just secured loan would make it better. Just because people's freedom depends on money.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.