Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om viljan att lägga skattemedel på skolan | Main | Kanske bör s-förnyare taktikrösta på alliansen? »
tisdag
sep012009

Bistånd: Vem ger, vem får?


Stor bild här

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Räknas fredsbevarande (och andra militära) insatser?
1 sep | Unregistered CommenterC
nix, detta är standardbistånd...
1 sep | Unregistered Commenterbergh
Och vad händer om vi räknar in interna EU-bidrag?
1 sep | Unregistered CommenterOskar
Det hade varit kul att se per capita också. För att se på allmän biståndsvilja. Pallar inte själv räkna på det...
Hade Sverige toppat ligan då, månne?
2 sep | Unregistered CommenterFredrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.