Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om viljan att lägga skattemedel på skolan | Main | Kanske bör s-förnyare taktikrösta på alliansen? »
tisdag
sep012009

Bistånd: Vem ger, vem får?


Stor bild här

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Räknas fredsbevarande (och andra militära) insatser?
1 sep | Unregistered CommenterC
nix, detta är standardbistånd...
1 sep | Unregistered Commenterbergh
Och vad händer om vi räknar in interna EU-bidrag?
1 sep | Unregistered CommenterOskar
Det hade varit kul att se per capita också. För att se på allmän biståndsvilja. Pallar inte själv räkna på det...
Hade Sverige toppat ligan då, månne?
2 sep | Unregistered CommenterFredrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.